Szociális Támogatás igénylése

Mit kell tenned, hogy "szoctámot" igényelj?


I. Töltsd ki a szociális támogatásokhoz szükséges megújult ŰRLAPot (nyomatott betűkkel)!


II. Az űrlapodhoz CSATOLANDÓ DOKUMENTUMok listáját az alábbiakban
találod meg:

1. Rendszeres jövedelemmel rendelkező, illetve vállalkozó/őstermelő esetében hozzátartozók esetén a NAV által kiállított jövedelemigazolás, valamint a 2. pont szerinti munkáltatói jövedelemigazolás fogadható el. Az igazolást a NAV területi szervétől kell kérni, a tanév kezdetét megelőző naptári év adóbevallása alapján, abban az esetben is, ha jövedelem nulla forint volt. Amennyiben a kérelmező nem nyújtott be bevallást, ennek tényét kell igazolni.

 

2. A rendszeres jövedelemről 1 hónapnál nem régebben kiállított, a munkáltató által kiadott jövedelemigazolás csatolása szükséges a kérelme beadásától számított előző 3 hónap átlagjövedelméről, nyomtatott formában, pecséttel ellátva és eredeti példányban.

 

3. Vállalkozó/őstermelő esetében, nyilatkozatot is kell csatolni arról, hogy a vállalkozás milyen tevékenységet végez, és e tevékenységből havonta mekkora jövedelem származik. Őstermelők esetében továbbá kérjük az előző évi őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap fénymásolatát is, az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve. A jövedelem megállapítás alapját a vállalkozásból, illetve az őstermelő által az éves adóbevallásában szereplő jövedelem mértékéről nyilatkozik.

 

4. Az öregségi nyugdíjban vagy hozzátartozói nyugdíjban (özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, özvegyi járadék) részesülő –ide nem értve az árvaellátást –hozzátartozó esetén csatolni kell a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát, illetve a Nyugdíjfolyósító Intézet hivatalos igazolását az adott évre folyósítandó ellátás összegéről.

 

5. Rokkantsági ellátások esetén a Nemzeti rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve által megállapított ellátásra vonatkozó határozat másolata, illetve a folyósítás igazolása.

 

6. Háztartásbeli hozzátartozó esetén közjegyző vagy a helyi önkormányzat által kiállított igazolás csatolandó.

 

7. Ha a hozzátartozó gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata

 

8. Munkanélküli hozzátartozó esetén Munkaügyi Központ által kiadott igazolás csatolandó arról, hogy az érintett személy álláskereső, továbbá a részére folyósított ellátás mértékéről és lejártának időpontjáról. Ebben az esetben is szükséges a NAV-igazolás csatolása. Amennyiben a testvér nem részesül álláskeresési támogatásban, szükséges továbbá csatolni egy nyilatkozatot, amelyben a testvér kijelenti, hogy önálló jövedelemmel nem rendelkezik.

 

9. Elvált szülők esetén a válásról szóló bírósági végzés, illetve a szülő nyilatkozata csatolandó a folyósított/nem folyósított gyermektartás összegéről.

 

10. Külön élő szülők esetén közjegyzői nyilatkozatot kérünk a különélés tényéről, illetve a szülő nyilatkozata csatolandó a folyósított/nem folyósított gyermektartás összegéről.

 

11. Tanulói jogviszonyban lévő testvér esetén, amennyiben a testvér még egy háztartásban él a pályázóval iskolalátogatási/aktuális félévre szóló hallgatói jogviszony igazolás csatolandó. Ha a gyermek még nem jár iskolába, az anyakönyvi kivonatának fénymásolatát kell csatolni. Ha az adott félévre a hozzátartozó hallgató nem tud jogviszony igazolást becsatolni, akkor az előző félévi jogviszony-igazolás vagy felvételi határozat mellé nyilatkozat csatolása szükséges, hogy tanulmányait folytatni kívánja.

 

12. Özvegy hozzátartozó esetén a halotti bizonyítvány és az özvegyi nyugdíjról szóló szelvény csatolandó. Amennyiben az eltartó részére már nem jár özvegyi nyugdíj, erről hivatalos igazolást vagy írásban tett nyilatkozatot kérünk. A pályázó és testvérei árvaellátást igazoló szelvény csatolandó.

 

13. Árva/félárva pályázó esetén az árvaságot igazoló okirat fénymásolata és az árvaellátást megállapító határozat csatolandó, mely tartalmazza a folyósított ellátás összegét is.

 

14. Ha a pályázót nem vér szerinti szüleivel lakik egy háztartásban szükséges egy nyilatkozat a szülőktől, amely tartalmazza, hogy nem a szülők tartják el a hallgatót, valamint azt, hogy a szülők mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez.

 

15. Ha a pályázó szülő, a gyermekéről születési anyakönyvi kivonat fénymásolata csatolandó. Ha a pályázó (kérelmező) gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata mely tartalmazza a folyósított ellátás összegét.

 

16. Két egyetemi hallgató házassága esetén mindkét hallgató eltartóira vonatkozó igazolásokat kell csatolni.

 

17. Dolgozó házastárs esetén a házastárs az 1.-2. pontokban meghatározott igazolásai csatolandók.

 

 18. Önellátó pályázó esetén a pályázó (kérelmező) és amennyiben lehetséges a szülők által írt nyilatkozat csatolandó arról, hogy általuk a pályázó semmilyen juttatásban nem részesül, továbbá a pályázónak igazolnia kell, milyen jövedelmekből tartja fenn magát, hol és hogyan él.

 

 19. Hátrányos helyzetű hallgatók esetében: Illetékes jegyző/gyámhivatal határozata arról, hogy a hallgató a beiratkozást/felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem benyújtását közvetlenül megelőző jogosultsági időszakban - az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív félévben családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző illetve a gyámhatóság védelembe vett, vagy utána rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesült.

 

 20. Halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók esetében:

 

• Arról, hogy a hallgató tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozata szükséges;

 • Tartós nevelésbe vételről, illetve tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesüléséről lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges.

 

 21. Ha a hallgató vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozó fogyatékos, vagy tartós beteg: A pályázó, vagy a vele egy háztartásban élő családtag fogyatékosságát Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal területi szerve, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolják. A pályázó vagy a vele egy háztartásban élő családtag tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja. (Tartós beteg „az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapota egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll (1998. évi LXXXIV.tv.4.§.) fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

 

 22. Ápolási díjban részesülő eltartó esetén az ápolási díjmegállapítására vonatkozó határozat fénymásolatát, valamint az összegét igazoló szelvény, rendszeres orvosi/gyógyszeres kezelésről, illetve ezekre fordított összegről szóló igazolás szakorvostól, házi orvostól, gyógyszerésztől.

 

 23. Nem egyetemi kollégisták esetén igazolás a kollégium vezetőségétől arról, hogy az illető az adott félévben a kollégiumban lakik és mekkora összeget fizet.

 

 24. Albérletben lakó pályázó esetén az albérleti szerződés csatolása szükséges.

 

25. A pályázó (kérelmező) lakhelyén élő személyek számáról és nevéről a helyi önkormányzat által kiállított 3 hónapnál nem régebbi, eredeti igazolás csatolandó.

 

26. Környezettanulmányt szükséges benyújtani, ha

 

a) az őstermelő havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét,

b) ha a szülők elváltak / külön élnek, de a fizetésre kötelezett szülő nem támogat, nem elérhető, nem hajlandó nyilatkozatot tenni, vagy az eltartó szülő nem indított behajtási eljárást a fizetésre kötelezett szülő ellen,

c) ha a szülők elváltak / külön élnek, de továbbra is egy háztartásban maradtak,

d) ha a pályázót nem a vér szerinti szülei tartják el, és valamely szülő nem hajlandó a gyermeknek igazolást adni,

e) ha a vállalkozó jövedelme havonta nem éri el a minimálbér összegét,

f) továbbá abban az esetben, ha az eltartó a saját vagy közeli hozzátartozója által tulajdonolt gazdasági társaságtól részesül jövedelemben,

g) ha a hallgató önfenntartó.

 

 27. Minden nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell beadni.

 

 28. Lakóhely távolság igazolására: a közlekedési társaság igazolása, mely tartalmazza az adott távolságot km-ben vagy a menetjegy csatolása szükséges.

 

 FIGYELEM! AKIK PÁLYÁZATOT ADTAK BE KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS CÉLJÁBÓL A 2014/2015-ÖS TANÉV I. SZEMESZTERÉRE, ÉS A BEKÜLDTÉK A FENTI DOKUMENTUMOK BÁRMELYIKÉT, AZOKNAK CSAK A HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOKAT ÉS MELLÉKLETEKET KELL CSATOLNIA A PÁLYÁZATI ADATLAPJÁHOZ!

 

 III. A kitöltött űrlap és a mellékelt dokumentumokat ADD LE AZ

ÉVFOLYAMOD DJB FELELŐSÉNEK (ld. alább). A HÖK iroda portáján leadott

űrlapodat és csatolt dokumentumokat nem tudjuk elfogadni

IV. A leadás módja: A kitöltött űrlapot és a mellékelt dokumentumokat, csakis hiánytalanul, egyszerre veszi át a DJB felelős, átvételi elismervény ellenében. Ha hiányos a pályázatod, ezt a DJB felelős jelzi, a pályázatod nem veszi át, a hiányzó dokumentumokat megjelöli, majd a pótlást, az űrlapot és a többi mellékletet együtt, összetűzve a leadási határidőig elfogadja. Célszerű a leadási határidő előtti napokban konzultálni az évfolyamod DJB felelősével, hogy az esetleges hiányok pótlására maradjon idő. Az átvételi elismervény egy példányát a pályázó megkapja.

 

 V. A pályázatod (űrlap+mellékletek) leadási határideje 2014. szeptember 26. 17:00, mely időpont után új pályázatot már nem tudunk elfogadni.

 

 Ezután a pályázatodat feldolgozzuk.

 

 Ha bármilyen kérdésed van, vagy valamely pontja a levélnek nem egyértelmű, keresd fel évfolyamod DJB felelősét, aki segít eligazodni a tudnivalók közt:

 

 1. évfolyamon: a DJB felelős kihirdetéséig ideiglenesen a DJB elnökhöz fordulhatnak kérdéseikkel az évfolyam hallgatói.

 2. évfolyamon: Heinrich Kevin: +3630 691 0323

 3. évfolyamon: Mohás Eszter: +36305976079

 4. évfolyamon: Nagy Ádám: +3620 392 5661

 5. évfolyamon: Koncz Szilvia: +3620 492 1302 

 

 Nagy Ádám

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 Diákjóléti Bizottság

 Semmelweis FOK HÖK

 
SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.